V wizyta studialna

Ostania wizyta studyjna projektu MOLOC w Lille

W dniach 27-29 maja 2019 r. w Lille we Francji miała miejsce ostatnia wizyta studialna w projekcie MOLOC współfinansowanym przez Interreg Europe (https://www.interregeurope.eu/moloc/). Pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami Lille w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, projektowania zrównoważonych dzielnic oraz planowania energetycznego. Miasto Katowice zaprezentowało działania podejmowane w celu walki ze smogiem polegające m.in. na dofinansowaniu dla mieszkańców, edukacji proekologicznej, budowie centrów przesiadkowych, zakupie autobusów elektrycznych, rozbudowie linii tramwajowych oraz sieci ścieżek rowerowych.

Oba miasta mają podobne doświadczenia. W przeszłości gospodarka Lille opierała się w znacznym stopniu o przemysł, w tym hutniczy oraz włókienniczy. Po likwidacji tych gałęzi przemysłu miasto zmaga się z zagospodarowaniem zdegradowanych nieużytków poprzemysłowych. Historyczne dzielnice, takie jak Fives-Cail oraz Saint-Sauveur są obecnie poddawane kompleksowemu przekształceniu. Proces przekształcania uwzględnia czynniki społeczne i ekonomiczne – w każdej dzielnicy, poza częścią komercyjną obligatoryjnie przewidywane są mieszkania socjalne, nacisk kładzie się również na tereny zielone i bioróżnorodność. Równie ważne są aspekty środowiskowe – dla nowych dzielnic tworzone są plany energetyczne, które przewidują ich zaopatrzenie w energię odnawialną. W dzielnicy Bois Habité w budynkach pasywnych znajdują się mieszkania socjalne – koszty eksploatacyjne dla mieszkańców są znacznie niższe, gdyż ogrzewanie zapewniane jest za pomocą energii słonecznej. Co istotne, nakłady inwestycyjne na budowę takich budynków są jedynie około 5-10% wyższe od budownictwa tradycyjnego. Zgodnie z ankietą przeprowadzoną wśród mieszkańców budynków, 80% mieszkańców jest zadowolonych z uzyskiwanego komfortu cieplnego. W trakcie spotkania miała miejsce wizyta w głównej spalarni odpadów w Lille w Centrum odzyskiwania energii w Halluin. Odpady, które trafiają do spalarni są segregowane, a jedynie te, które nie nadają się do ponownego recyklingu są kierowane do spalarni. Do spalania trafia 350 tys. t odpadów rocznie. W spalarni wytwarzany jest prąd, a docelowo ma być wytwarzane również ciepło. Gazy ze spalania odpadów podlegają oczyszczaniu – oczyszczanie z popiołu w filtrze workowym, neutralizacja gazów kwaśnych mlekiem wapiennym, absorpcja dioksyn i furanów za pomocą węgla aktywnego, katalityczne utlenianie tlenków azotu. Zgodnie z prowadzonym monitoringiem, osiągane poziomy emisji do powietrza zanieczyszczeń są wielokrotnie niższe niż dopuszczalne w prawie i przewidziane w pozwoleniu. Aktualne poziomy emisji można sprawdzić na stronie internetowej https://www.covalys.fr/valeurs-%C3%A9missions.

Wizyta była okazją do zwiedzenia Domu zrównoważonego mieszkalnictwa w Lille ‘Maison de l’habitat durable’ (https://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/). Dom prowadzi doradztwo oraz szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w budownictwie, podobnie jak Miejskie Centrum Energii w Katowicach (https://www.facebook.com/MCEKatowice/).