I spotkanie Grupy Interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej

Pierwsze spotkanie grupy interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu MOLOC

26 kwietnia 2017 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się I spotkanie grupy interesariuszy w ramach projektu pt.: Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej, akronim: MOLOC, współfinansowanego z programu Interreg Europa. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w województwie śląskim, w tym przedstawiciele 15 gmin i miast województwa śląskiego, którzy byli reprezentowani przez członków Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, przedstawiciele władz regionalnych (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), instytucji finansujących projekty proekologiczne (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach), organizacji pozarządowych (Górnośląski Związek Metropolitalny, Polska Izba Ekologii) i jednostek naukowo-badawczych (Park Naukowo Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. i Politechnika Śląska).

W czasie spotkania uczestnicy zapoznali się z założeniami projektu i rolą grupy interesariuszy w procesie wymiany wiedzy i czerpania korzyści z doświadczeń partnerów projektu, sposobami monitorowania wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz analizą aktualnej sytuacji w zakresie zarządzania energia w budynkach użyteczności publicznej w mieście Katowice, zadaniami finansowanymi przez WFOŚiGW w Katowicach, w tym wynikającymi z opracowanych PGN-ów (Planów Gospodarki Niskoemisyjnej). Po krótkim wprowadzeniu, członkowie grupy zaproszeni zostali do udziału w dyskusji.

Wśród najważniejszych barier rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach, wymieniono braki kadrowe, gdzie rolę energetyków miejskich pełnią pracownicy innych wydziałów administracji. Relacje przedstawicieli lokalnych samorządów, w których powołano miejskich energetyków lub biura/referaty ds. zarządzania energią, świadczą o tym, iż generują oni realne oszczędności finansowe dla gmin. Kolejnym istotnym hamulcem utrudniającym osiąganie przez gminy założeń gospodarki niskoemisyjnej jest brak jednolitych metod monitorowania wdrażania PGN-ów i brak spójnych systemów zarządzania energią w mieście. Mnogość metodologii i wskaźników używana przy ocenie podejmowanych zadań oraz niska jakość danych, zostały uznane za czynnik determinujący wiarygodność przeprowadzanych przez gminy analiz. Przedstawiono również przykłady inwestycji, wpływających na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Należą do nich m.in. systemy monitorowania i zarządzania energią w obiektach należących do miasta Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Radzionków i Sosnowiec. W czasie dyskusji zauważono również godne uwagi inicjatywy realizowane w innych regionach Europy i Polski, takie jak: centrum zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego (miasto Lille) oraz sieć Eko-doradców w gminach w Małopolsce (program LIFE).