MEGA Plus

Projekt MEGAPlus (Unconventional Methane Production from Deep European Coal Seams through combined Coal Bed Methane (CBM) and Underground Coal Gasification (UCG) technologies)

Głównym celem projektu jest opracowanie założeń technologii eksploatacji głęboko zalegających pokładów węgla (>900 m). Technologia ta polegała będzie na odzysku metanu złożowego (CBM) w połączeniu z późniejszym wysokociśnieniowym procesem podziemnego zgazowania węgla (PZW) ukierunkowanym na produkcję substytutu gazu ziemnego (SNG).

Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali w latach 2018 – 2021 w konsorcjum naukowym, którego liderem jest Główny Instytut Górnictwa. Oprócz GIG konsorcjum projektu tworzą Polska Grupa Górnicza S.A., firma TATA Steel UK, Uniwersytet Cardiff i Imperial College London z Wielkiej Brytanii, Instytut Podstawowych Procesów Chemicznych z Czech, Centrum Badawcze GFZ z Niemiec oraz instytut INERIS z Francji.

Realizacja projektu jest podzielona na 5 zadań badawczych:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem, raportowane i rozpowszechnianie wyników

Zadanie 2. Eksperymentalna weryfikacja procesu PZW ukierunkowanego na produkcję substytutu gazu ziemnego (SNG)

Zadanie 3. Zintegrowane modelowanie numeryczne procesu CBM-UCG-SNG dla wybranych lokalizacji

Zadanie 4. Optymalizacja techniczno – ekonomiczna zintegrowanego procesu, ocena cyklu życiowego i oddziaływania na środowisko zintegrowanego procesu CBM-UCG-SNG

Zadanie 5. Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk i konsekwencje dla organów regulacyjnych

 

Prace eksperymentalne, modelowe oraz analizy techniczno - ekonomiczne dotyczyć będą trzech potencjalnych lokalizacji – obszarów modelowych dla zastosowania opracowywanej technologii. Są to:

  • Górnośląskie Zagłębie Węglowe,
  • Zagłębie Ruhry – Niemcy,
  • South Wales Coalfield – Wielka Brytania, Walia.

Dla wybranych trzech obszarów modelowych określone zostaną warunki techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe realizacji procesu CBM-UCG w pokładach głęboko zalegających, tj. poniżej 900m.

Innowacyjność projektu polega na połączeniu technologii odzysku metanu pokładów węgla (CBM) z wysokociśnieniowym procesem podziemnego zgazowania węgla, ukierunkowanym na produkcję metanu, przy wykorzystaniu wspólnej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Kolejną innowacją w projekcie będą specjalistyczne badania nad wykorzystaniem katalitycznej aktywności składników popiołu z procesu PZW w reakcjach metanizacji gazu syntezowego. Prace eksperymentalne w skali wielkolaboratoryjnej prowadzone są głównie z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Centrum Czystych Technologii Węglowych GIG (CCTW), w tym wysokociśnieniowej (5 MPa) instalacji do badań procesu PZW w warunkach laboratoryjnych.