Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami

Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami  
 
 Zakres działalności Laboratorium prowadzi działalność badawczą i usługową dotyczącą szeroko rozumianej inżynierii mineralnej. Obejmuje ona zagadnienia dotyczące identyfikacji składu chemicznego i mineralnego oraz badania charakterystyk technologicznych kopalin i odpadów.
Możliwe obszary współpracy

Prace o charakterze technologicznym, których celem jest określenie oraz optymalizacja, technicznych i technologicznych warunków waloryzacji i pozyskiwania produktów handlowych z kopalin i odpadów.

Wyposażenie techniczne laboratorium i doświadczenie kadry umożliwiają prowadzenie badań i optymalizacji następujących procesów jednostkowych w skali laboratoryjnej:

•    Flotacja pianowa zawiesin węglowych i innych surowców,

•    Sedymentacja i klarowanie zawiesin

•    Kondycjonowanie i optymalizacja parametrów jakościowych zawiesin mineralnych i osadów ściekowych pod kątem odwadniania

•    Odwadnianie zawiesin mineralnych i osadów ściekowych metodami filtracji ciśnieniowej i próżniowej

Mamy możliwości techniczne przeprowadzenia badań weryfikacyjnych procesów odwadniania zawiesin w wirówce sedymentacyjno - filtracyjnej i prasie komorowo - membranowej z przedmuchem w pełnej skali przemysłowej.
Kluczowa aparatura badawczo-analityczna

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny cyfrowy, skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi model SU-3500N wraz z przystawką EDS i napylarką oraz urządzenie Morphologi G3S-ID firmy Malvern do analizy wielkości, kształtu i liczby cząstek z przystawką ramanowską do identyfikacji składu chemicznego.
Opracowujemy i konsultujemy:

•           Koncepcje technologii wzbogacania surowców mineralnych

•           Programy gospodarowania odpadami wydobywczymi

•           Instrukcje prowadzenia składowisk odpadów

•           Wnioski o pozwolenia/zezwolenia wynikające z ustawy „o odpadach” i ustawy „prawo ochrony środowiska”

•           Raporty oddziaływania na środowisko obiektów zagospodarowania odpadów

•           Technologie oczyszczania wód z zawiesin mineralnych

•           Ekspertyzy w zakresie osiągnięcia założonych efektów ekologicznych inwestycji

•           Narzędzia i instrumenty wspomagające zarządzanie gospodarką odpadami.

Osoba do kontaktów merytorycznych

dr inż. Joanna Całus Moszko

telefon: 32 259 21 15
e-mail: jmoszko@gig.eu 
 Słowa kluczowe inżynieria mineralna, optymalizacja warunków waloryzacji, pozyskiwanie produktów handlowych z kopalin i odpadów, flotacja, sedymentacja, SEM