Laboratorium Analiz Związków Organicznych

Laboratorium Analiz Związków Organicznych
Zakres działalności Badania:
- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
- węglowodorów ropopochodnych (oleju mineralnego), 
- lotnych związków aromatycznych (BTEX),
- fenoli,
- heterocyklicznych związków azotowych
- organicznych związków siarki

- wodach dołowych,
- ściekach i wodach zanieczyszczonych produktami z procesów zgazowania węgla in situ,
- w produktach i odpadach z badań nad czystymi technologiami   węglowymi
- produktach gazowych ze zgazowania węgla
Możliwe obszary współpracy oznaczanie związków organicznych w próbkach środowiskowych
Kluczowa aparatura badawczo-analityczna

Kluczowa aparatura i techniki analityczne:
- zestaw do wysokosprawne chromatografii cieczowej (DAD, FLD)
Agilent Technologies 1200 Series,
- chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC MS)
Agilent Technologies 7890 A/5975,
- zestaw do analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace) CTC PAL,
- szybki ekstraktor próbek ASE 200 Dionex,
- chromatograf gazowy 7890 (ECD, NPD) Agilent Technologies 
- chromatograf gazowy 7890 (FID, FPD) z zestawem do termodesorpcji Agilent Technologies
- przenośny mikrochromatograf gazowy (TCD)

więcej ->

Osoba do kontaktów merytorycznych mgr inż. Ilona Gofroń, tel. (+48) 32 259 21 75, e-mail: igofron@gig.eu
 Słowa kluczowe chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, spektrometria mas, zanieczyszczenia organiczne, analiza gazów, emisja substancji szkodliwych